วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2551

วัดไทยในฝรั่งเศสจร้า

วัดนี้ชื่อ  วัดธรรมปทีป

วัดธรรมปทีป ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ธันวาคม 2542 ที่ผ่านมา โดยพุทธสมาคมไทยนานาชาติแห่งประเทศฝรั่งเศส (Association Internationale thai des Bouddhistes en France ) ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 22 rue Alfreed de Musset 77176 Savigny le Temple ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นถูกต้องตามกฎหมายของประเทศฝรั่งเศส ( Vu La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ) ซึ่งว่าด้วยการจัดตั้งสมาคมองค์กรการกุศล โดยได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการของประเทศฝรั่งเศส ( PREFECTURE DE LA SEINE-ET-MARNE ) เมื่อวันที่ 25 janvier 2000 และได้รับการประกาศชื่อสมาคมถูกต้องอย่างเป็นทางการในหนังสือราชการของทางการฝรั่งเศส (JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ) เมื่อวันที่ 19 Fevrier 2000 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศฝรั่งเศสและภาคพื้นสหภาพยุโรป และมีพระมหาเกรียงไกร ธีรรํสิโก เป็นเจ้าอาวาสและประธานพุทธสมาคมไทยนานาชาติแห่งประเทศฝรั่งเศส โดยต้นทุนในการดำเนินการจัดตั้งวัดนั้น ทางสมาคมฯ ได้จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลซื้อที่ดินสร้างวัดไทยในประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ ธันวาคม 2542 ที่ผ่านมาโดยมีวัตุถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ รอบ 72 พรรษา เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศฝรั่งเศสของคณะสงฆ์ธรรมยุต และเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธทุกเชื้อชาติ ได้ปัจจัยจำนวน 320,504 ฟรังซ์ (สามแสนสองหมื่นห้าร้อยสี่ฟรังค์ถ้วน ) และได้นำเงินจำนวน 15,000 ฟรังซ์ ( หนึ่งหมื่นห้าพันฟรังค์ถ้วน ) ทูลเกล้า ฯ โดยผ่านสถานเอกอัครราชทูต ปัจจัยส่วนที่เหลือได้นำไปเป็นทุนทรัพย์ในการสร้างวัดต่อไป

วัตถุประสงค์ของการสร้างวัดธรรมปทีป
1. 
เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหามงคลวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 6รอบ 72 พรรษา
2. 
เพื่อเป็นศูนย์กลางในการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศฝรั่งเศสและยุโรปของคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุต
3. 
เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย
4. 
เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ประเพณี ศิลปะ ภาษา วัฒนธรรมไทยต่างๆ
5. 
เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนและรัฐบาลฝรั่งเศส ถึงความจำเป็นที่ประชาชนชาวเอเชียต้องมีพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งทางใจ
6. 
เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานและอำนวยการ ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยเพื่อประโยชน์สุขของชาวพุทธในประเทศฝรั่งเศสและยุโรป
7. 
เพื่อดำเนินการจัดสร้างวัดอย่างเป็นทางการในประเทศฝรั่งเศส
สถานที่ตั้งของวัดธรรมปทีป
ในปัจจุบัน ทางสมาคมฯ ได้ดำเนินการจัดการเซ็นสัญญาจัดซื้อที่ดินที่ Chateau de Lugny MOISSY CRAMAYEL 77550 มีเนื้อที่ประมาณ 40 ไร่ มีอาคารที่พัก จำนวน หลัง มีรั้วรอบขอบชิดเป็นเอกเทศ อยู่ในเขตเมืองมอสซี่ คามาเยล ห่างจากกรุงปารีสประมาณ 50 กิโลเมตร อาคารที่พัก หลัง มีห้องพัก 50 ห้อง มีอาคารโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 1 หลัง ห้องเรียน อาคารสำหรับผู้ต้องการฝึกอบรมกัมมัฎฐาน
หลังมีห้องพัก 10 ห้อง มีศาลาการเปรียญ หลังใหญ่ มีห้องครัวใหญ่ ส่วนหนึ่งของบริเวณวัดเป็นป่าใหญ่
ราคาการซื้อขาย
ราคา 3,300,000 ฟรังซ์ โดยทางสมาคม ฯ ได้ขอกู้เงินจากธนาคาร BANQUE FRANCAISE DE CREDIT COOPERRATIF เป็นเงินจำนวน 2,950,000 ฟรังซ์
โดยผ่อนชำระเดือนละ 24,000 ฟรังซ์ เป็นระยะเวลา 10 ปีโดยทางวัดได้เชิญชวนให้ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันเป็นเจ้าภาพบริจาคเป็นค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าถวายภัตตาหารเช้า – เพล และร่วมสร้างวัดธรรมปทีป เดือนละ 99 ฟรังซ์ หรือตามจิตศรัทธา 
ในปัจจุบันทางวัดมีผู้บริจาคให้กับทางวัดจำนวน 700 คน ต่อเดือน คิดเป็นเงินประมาณ 70,000 ฟรังซ์ ทำให้การเงินของทางวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการด้วยดี และได้เริ่มเปิดวัดอย่างไม่เป็นทางการเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2543 
ที่ผ่านมา โดยมีคณะพระมหาเถระฝ่ายธรรมยุตอันมีพระเดชพระคุณ พระญาณวโรดม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส กรรมการมหาเถรสมาคม เลขาธิการคณะธรรมยุต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
ในปัจจุบัน โครงการสร้างวัดไทยในประเทศฝรั่งเศส ได้รับการสนับสนุนจาก ประชาชนทั่วไป และมีประชาชนชาวไทย ชาวเขมร ชาวลาว ชาวเวียดนาม ชาวจีน และชาวฝรั่งเศส ที่ความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ได้ให้ความสนใจและถวายการ
อุปภัมภ์บำรุงมิได้ขาดจนกาลปัจจุบันนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น